Poslovno poročilo BKS Bank AG, Bančne podružnice

V skladu s 6. točko 92. člena ZBAN-2 objavljamo revidirano letno poročilo koncerna BKS Bank  v slovenščini. Računovodski izkazi koncerna BKS Bank so pripravljeni po mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP).