IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

BKS Bank AG, Bančna podružnica, je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/2015, s spremembami, Zban-2) in na podlagi 294. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 s spremembami; ZTFI) sprejela Pravilnik o internem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov, ki ureja interni pritožbeni postopek za urejanje morebitnih sporov, nesoglasij oziroma pritožb strank v zvezi z opravljeno storitvijo s področja:

  1. bančnih storitev, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo;
  2. potrošniškega kreditiranja, kot ga določa zakon, ki ureja potrošniško kreditiranje;
  3. plačilnih storitev in izdajanja elektronskega denarja, kot jih določa zakon, ki ureja plačilne storitve in sisteme;
  4. storitev borznega posredovanja, vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev ali gospodarjenja s finančnimi instrumenti, kot jih določata zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, in zakon, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.   

Če se stranka, ki je potrošnik, z odločitvijo banke, izdano v internem pritožbenem postopku, ne strinja, lahko vloži pritožbo pri izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov, Združenju bank Slovenije − GIZ, Ljubljana (tel.: +386 1 24 29 700; izvajalec IRPS), ki ga banka priznava kot pristojnega za reševanje sporov  v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). Potrošnik lahko vloži pobudo na spletni strani ZBS www.zbs-giz.si, po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom: pobuda za IRPS, ali po elektronski pošti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si.  

Več informacij o izvajalcu IRPS, o vložitvi pobude ter o načinu in postopku IRPS pri ZBS je na voljo na spletni strani ZBS na naslovu: www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=1283

  • Pravilnik o internem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov